Algemene Voorwaarden

orange bar


Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten en productien via de website www.ideefix-innovations.com (de website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. Door onze producten en diensten, hierna genoemd 'diensten', te gebruiken gaat u akkoord met de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden.Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de via de website en/of het platform productien en diensten van Ideefix HR Innovations BV gebruikt.
 2. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.
 3. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met u zijn overeengekomen.
 4. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.


Artikel 2 - Gebruik van onze diensten

 1. Aanmaken van een Ideefix Innovations account. U heeft een Ideefix Innovations account nodig om onze online diensten te gebruiken. U kunt zelf een Ideefix Innovations account maken via onze registratiepagina. Bewaar uw wachtwoord veilig om uw Ideefix Innovations account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw Ideefix Innovations account. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of Ideefix Innovations account opmerkt, kunt u contact met ons opnemen via techniek@ideefixinnovations.com.
 2. Bescherming van privacy en auteursrecht. In het Privacyreglement, onder deze voorwaarden, van Ideefix HR Innovations B.V. wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze diensten gebruikt.
 3. Over onze software. Ideefix HR Innovations B.V. verleent u een persoonlijke licentie om de software te gebruiken die Ideefix HR Innovations B.V. aan u levert als onderdeel van de diensten. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Ideefix HR Innovations B.V. geleverde diensten te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze diensten of software kopiëren, verspreiden, verkopen of leasen.
 4. Onze diensten aanpassen. We zijn voortdurend bezig onze diensten aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen, aanpassen of verwijderen. Ook kunnen we een dienst opschorten of zelfs volledig stopzetten. U kunt uw gebruik van onze diensten op elk gewenst moment stopzetten. Indien u uw account wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met techniek@ideefix-innovations.com.
 5. Onze diensten gebruiken. Maak geen misbruik van onze diensten. Probeer onze diensten niet te openen via een andere methode dan de interface die wij leveren en verstoor onze diensten op geen enkele manier. Probeer niet onze diensten te hacken of op een andere manier stuk te maken of te beschadigen. We kunnen de levering van onze diensten aan u stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we u verdenken van het opzettelijk beschadigen van onze diensten.

Artikel 3. Garanties en beloften

Ideefix HR Innovations B.V. zal haar diensten en producten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap ontwikkelen en uitvoeren.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. Directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruik van onze website, het platform, online modules, scans of overig trainingsmateriaal, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. Directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op onze website, het platform, online modules, scans, of overig trainingsmateriaal, ongeacht of die informatie van ons komt of van derden;
 3. Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, het platform, online modules, scans, of overig trainingsmateriaal, om redenen die buiten onze macht liggen.
 4. Indien wettelijk toegestaan, is Ideefix HR Innovations B.V. niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen, directe of indirecte schade of gevolgschade in welke vorm dan ook.
 5. Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Ideefix HR Innovations B.V. voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de diensten.

Artikel 5 - Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.


Artikel 6 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Artikel 7 - Vrijwaring

Door de website, het platform, de online modules, scans of enig ander trainingsmateriaal te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.


Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. Alle informatie zichtbaar op onze website, het platform, de online modules, scans of enig ander trainingsmateriaal is en blijft in eigendom van Ideefix HR Innovations B.V.
 2. U mag inhoud van de in lid 1 genoemde media niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 9 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam mede bevoegd om over het geschil te oordelen.

Voorwaarden Ideefix HR Innovations B.V. versie 15 mei 2019

 

Privacyreglement

orange bar


In dit Privacyreglement gebruikt Ideefix HR Innovations B.V. een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Ideefix HR Innovations B.V. registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement

Ideefix HR Innovations B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Ideefix HR Innovations B.V. de plicht om betrokkenen:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Ideefix HR Innovations B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Ideefix HR Innovations B.V. vindt als eindbewerker uw privacy belangrijk. Daarom geeft Ideefix HR Innovations B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Ideefix HR Innovations B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Ideefix HR Innovations B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Ideefix HR Innovations B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • een medewerker bent van een organisatie die Ideefix HR Innovations B.V. inschakelt;
 • een zakelijke relatie bent van Ideefix HR Innovations B.V.;
 • u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of mailings;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt en/of een product of dienst bij ons afneemt via onze website of platform.

Ideefix HR Innovations B.V. verzamelt van werknemers van opdrachtgevers en gebruikers van de site (mogelijk) de/het:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • leeftijd;
 • branche/sector;
 • opleidingsniveau;
 • gegevens over (mentale en fysieke) gezondheid;

Voordat er gegevens over de gezondheid worden verwerkt, vraagt Ideefix HR Innovations B.V. expliciet om uw toestemming.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die organisaties/opdrachtgevers met Ideefix HR Innovations B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden;

Cookies
Ideefix HR Innovations B.V. en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Ideefix HR Innovations B.V. bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Ideefix HR Innovations B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Ideefix HR Innovations B.V., tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Ideefix HR Innovations B.V. met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid)

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Ideefix HR Innovations B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen zoals omschreven in artikel 2 en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Ideefix HR Innovations B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Uitzondering hierop zijn de speciale persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, deze zijn alleen te zien voor u.
Al uw persoonsgegevens worden door Ideefix HR Innovations B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Ideefix HR Innovations B.V. om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Ideefix HR Innovations B.V. ten aanzien van alle aan Ideefix HR Innovations B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Ideefix HR Innovations B.V. overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Ideefix HR Innovations B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn tot maximaal 2 jaar na het laatste gebruik van een account. Hierna zal uw data geanonimiseerd worden voor het gebruik van trending en verbetering van onze diensten. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ideefix HR Innovations B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering.U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Recht op aanpassen/ uitschrijven nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar techniek@ideefix-innovations.com. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Ideefix HR Innovations B.V.6. Klachten en bezwaar

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Ideefix HR Innovations B.V. en probeert Ideefix HR Innovations B.V. er samen met u uit te komen.7. Vragen en feedback

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Ideefix HR Innovations B.V.? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard zal Ideefix HR Innovations B.V. met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.


De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Ideefix HR Innovations B.V.


Privacyreglement Ideefix HR Innovations B.V. versie juni 2019