Algemene Voorwaarden

orange bar

Welkom bij project-burnout.com. Hieronder leest u over onze voorwaarden en ons privacybeleid. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle producten en diensten die hieronder genoemd worden. De voorwaarden van Project Burn-out voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor toepassing voor de gehele EU, onder de naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Leest u alstublieft onze voorwaarden aandachtig. Door registratie, het bezoeken van de website etc. waarbij u de diensten en producten van project-burnout.com gebruikt, gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden. Heeft u vragen op opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen via: info@project-burnout.com

 1. Tot stand komen overeenkomst
 1. De Overeenkomst tussen project-burnout.com en de afnemer komt tot stand door middel van:
  1. Het online aanmelden via een online formulier op de website van project-burnout.com
 2. Nadat de afnemer op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst geldig. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van project-burnout.com worden overgedragen.
 3. De afnemer heeft bij het online aanmelden het recht om aan project-burnout.com mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien de afnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is project-burnout.com gerechtigd om het aantal dagen dat de afnemer gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door project-burnout.com, kosten in rekening te brengen.
 5. Project-burnout.com gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 70 jaar oud. De afnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Project-burnout.com heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 70 jaar.
 6. Project-burnout.com verwerkt persoonsgegevens van de afnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 7. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt project-burnout.com de persoonsgegevens voor de doeleinden:
  1. Facturatie
  2. Debiteurenadministratie
  3. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  4. Informatie aan de werkgever van de afnemer over het gebruik van de cursus(sen)
  5. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  6. Voor commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van project-burnout.com en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van project-burnout.com
  7. Anonieme data kan gebruikt worden voor marktonderzoek.
 8. Project-burnout.com mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
 9. Project-burnout.com gebruikt Google Analytics. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet gedeeld.

 1. Inschrijvingsgelden
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur van 1 jaar. De contractduur bedraagt 365 dagen en gaat direct in na betaling en is niet tussentijds opzegbaar. Dit betekent dat de gebruiker een jaar lang toegang heeft tot de betaalde cursus, ook na afronding van de cursus.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat project-burnout.com de aanmelding heeft ontvangen.
 4. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per aanvang van de cursus vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL en creditcard. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL en/of PayPal van toepassing.
 5. Project-burnout.com is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 6. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de afnemer een betalingsherinnering gestuurd. De afnemer krijgt twee dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de afnemer na deze periode van twee dagen in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de afnemer.
 7. Project-burnout.com is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de afnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 8. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 1. Diensten en verplichtingen Partijen
 1. De door project-burnout.com te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 2. Doordat de diensten van project-burnout.com online geleverd worden, kan project-burnout.com niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie of dat fouten per direct worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 3. Project-burnout.com doet hierbij haar uiterste best de beste service en diensten te verlenen en zal altijd bereikbaar mocht er zich iets voordoen.
 4. Project-burnout.com zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de afnemer ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de afnemer dienen per e-mail gemeld te worden op info@project-burnout.com. Na de melding zal project-burnout.com de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De afnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 7. De afnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 8. De afnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de afnemer zal worden aangepast.
 9. De afnemer mag derden geen toegang verschaffen tot project-burnout.com via haar eigen registratie. Bij overtreding is de afnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 10. De afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij project-burnout.com en derden, ten gevolge van de door de afnemer gedeelde informatie.
 11. De afnemer gaat akkoord dat project-burnout.com alle door de afnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 12. Project-burnout.com behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van project-burnout.com te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de afnemer gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de afnemer gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 13. De afnemer heeft het recht op inzage en het recht op correctieen en verwijdering van project-burnout.com.
 14. De afnemer heeft recht op een (Digitale) uitdraai van alle persoonlijke data die wordt opgeslagen.
 15. Uw data wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is.
 16. U heeft de mogelijkheid om uw data ten allen tijde in te zien en een print te maken.
 17. U heeft het recht om uw account en data te verwijderen. Neemt u dan contact met ons op.

 1. Risico en aansprakelijkheid
 1. Project-burnout.com is niet aansprakelijk voor schade van de afnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Project-burnout.com is niet aansprakelijk voor schade van de afnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door project-burnout.com geleverde diensten.
 3. Project-burnout.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de afnemer zijn aangeleverd.
 4. Project-burnout.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van project-burnout.com.
 5. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van project-burnout.com zou liggen, is de aansprakelijkheid van project-burnout.com beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van project-burnout.com.
 6. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van project-burnout.com geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van project-burnout.com beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door project-burnout.com aan de afnemer in rekening is gebracht.

 1. Beëindigen
 1. Na betaling heeft de gebruiker toegang tot de betaalde cursus voor een periode van 1 jaar. De toegang tot de cursus wordt geblokkeerd na 1 jaar, bij beëindiging van het contract.
 2. De afnemer kan zijn/haar overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
 3. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
  1. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
  2. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  3. De betalingsverplichting van de afnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

 1. Intellectuele eigendom
 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de afnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van project-burnout.com en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Project-burnout.com verleent de afnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van project-burnout.com te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen project-burnout.com en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van project-burnout.com wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 4. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van project-burnout.com te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met project-burnout.com.

 1. Communicatie
 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door project-burnout.com zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De afnemer gaat ermee akkoord dat project-burnout.com de afnemer mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

 1. Slotbepalingen
 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met project-burnout.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen project-burnout.com en een afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de afnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. Project-burnout.com is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Hoewel aan de inhoud van deze site de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden. De gegevens op deze site kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. PRA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade -van welke aard dan ook-, als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacyverklaring

orange bar

Uw privacy is onze prioriteit

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Ideefix HR Innovations. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming voor hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

Ideefix HR Innovations biedt via haar platforms project-burnout.com tools en trainingen aan particulieren en organisaties om stressbestendig te worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of wanneer je een persoonlijke coach wil inschakelen. Wanneer je bij Ideefix HR Innovations een account aanmaakt, vragen wij uitsluitend om je e-mailadres. Je wachtwoord weet niemand behalve jij. Wij verzamelen echter ook informatie die nodig is voor de facturatie:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Je mobiele nummer;
 • Je woonadres;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

Daarnaast zal je als gebruiker aan de gang gaan met invuloefeningen. Deze data zal worden opgeslagen in jouw persoonlijke omgeving en is dus uitsluitend toegankelijk voor jou alleen en is goed beveiligd. Werkgevers, managers, zelfs wij niet, weten wat jij invult.

Wat wij wel mogen doen en voor de rest van Nederland ook van groot belang is, zijn de ingevulde gegevens anoniem analyseren over grote groepen, waarbij niet terug te vinden is, welke gegevens bij wie horen. Dit doen wij om trends te spotten en zo te achterhalen waar belangrijke stressfactoren binnen organisaties en bedrijven zitten. Deze informatie gebruiken wij, ter optimalisatie van onze diensten en trainingen, zodat we de personen na jou, nog beter kunnen helpen. Indirect draag je dus bij aan onze missie; Nederland Burn-outvrij maken.

Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Onderaannemers; organisaties via wie Ideefix HR Innovations haar diensten aanbiedt aan werkzaam Nederland.
 • Product en dienst partners; partners waarmee wij samenwerken.
 • Coaches; coaches die worden ingeschakeld om trainingen te geven aan particulieren en organisaties.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren via Google Analytics en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om bijvoorbeeld de betaling te controleren.

Klantenservice. We gebruiken jou informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail of telefonisch. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je account te bevestigen, problemen op te lossen en om je uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen je graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor jou te doen.

Activatie. We vinden het belangrijk om gebruikers te stimuleren om de cursussen te voltooien. Vandaar dat wij interessante content delen en/of extra informatie geven rondom de cursussen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we jouw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten voor de Belastingdienst (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren, maar ook om de cursussen aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij jouw wensen.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam, kenteken en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archivering doeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonlijke data nooit met iemand. NAW gegevens kunnen worden gedeeld in de volgende gevallen.

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partner-diensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen via Ideal, het bieden van cliëntondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor je parkeeracties hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Ideefix HR Innovations is een initiatief van Stichting Ideefix.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je jouw account gedurende twee jaar niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw account informatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Je account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt her-activeren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen met Ideefix HR Innovations. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens binnen enkele werkdagen, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast bewaren wij anonieme data voor trendanalyse en ter verbetering van onze producten en diensten.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

Via jouw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kun je bijvoorbeeld altijd in de instellingen van je account kiezen of aangeven of je waardevolle content per mail wilt ontvangen, zoals toegang tot gratis nieuwe documentaires, e-books, learning nuggets, en andere waardevolle informatie die je helpt stressbestendiger te worden.

Hoe je deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die je gebruikt.

Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met Ideefix HR Innovations via mail. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met Ideefix HR Innovations. Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Francois Pieneman via francois@project-burnout.com. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

Ideefix HR Innovations is een initiatief van Stichting Ideefix. gevestigd te Amsterdam, Henri Polaklaan 12 C, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 34317906.