Algemene Voorwaarden

orange bar


Door onze producten en diensten, hierna genoemd 'diensten', te gebruiken gaat u akkoord met de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden.Onze diensten gebruiken

Maak geen misbruik van onze diensten. Probeer onze diensten niet te openen via een andere methode dan de interface die wij leveren en verstoor onze diensten op geen enkele manier. Probeer niet onze diensten te hacken of op een andere manier stuk te maken of te beschadigen. We kunnen de levering van onze diensten aan u stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we u verdenken van het opzettelijk beschadigen van onze diensten.Uw Ideefix Innovations account

U heeft een Ideefix Innovations account nodig om onze diensten te gebruiken. U kunt zelf een Ideefix Innovations account maken via onze registratie pagina. Bewaar uw wachtwoord veilig om uw Ideefix Innovations account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw Ideefix Innovations account. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of Ideefix Innovations account opmerkt, kunt u contact met ons opnemen via techniek@ideefix-innovations.com.


Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacyreglement, onder deze voorwaarden, van Ideefix HR Innovations B.V. wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze diensten gebruikt.


Over onze software

Ideefix HR Innovations B.V. verleent u een persoonlijke licentie om de software te gebruiken die Ideefix HR Innovations B.V. aan u levert als onderdeel van de diensten. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Ideefix HR Innovations B.V. geleverde diensten te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze diensten of software kopiëren, verspreiden, verkopen of leasen.


Onze diensten aanpassen

We zijn voortdurend bezig onze diensten aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen, aanpassen of verwijderen. Ook kunnen we een dienst opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze diensten op elk gewenst moment stopzetten. Indien u uw account wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met techniek@ideefix-innovations.com.


Garanties en beloften

We leveren onze diensten met een redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze diensten.

Anders dan nadrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, doet Ideefix HR Innovations B.V. geen specifieke beloften voor de diensten. We maken bijvoorbeeld geen beloften over de inhoud van de diensten, de functionaliteit van de diensten en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de diensten om te voldoen aan uw behoeften.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit.


Aansprakelijkheid voor onze diensten

Indien wettelijk toegestaan, is Ideefix HR Innovations B.V. niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen, directe of indirecte schade of gevolgschade in welke vorm dan ook.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Ideefix HR Innovations B.V. voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de diensten.

In alle gevallen is Ideefix HR Innovations B.V. niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.


Zakelijk gebruik van onze diensten

Wanneer u als bedrijf of organisatie akkoord gaat met onze algemene voorwaarden dan zal dit bedrijf Ideefix HR Innovations B.V. en zijn partners, vertegenwoordigers en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de diensten of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.


Over deze voorwaarden

Ideefix HR Innovations B.V. kan deze voorwaarden aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze diensten te weerspiegelen. U dient deze voorwaarden regelmatig te bekijken. We plaatsen wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. Als u niet akkoord gaat met de vernieuwde voorwaarden voor een dienst, moet u uw gebruik van die dienst beëindigen.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Ideefix HR Innovations B.V. en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.


Voorwaarden Ideefix HR Innovations B.V. versie 15 mei 2019

 

Privacyreglement

orange bar


In dit Privacyreglement gebruikt Ideefix HR Innovations B.V. een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Ideefix HR Innovations B.V. registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement

Ideefix HR Innovations B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Ideefix HR Innovations B.V. de plicht om betrokkenen:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Ideefix HR Innovations B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Ideefix HR Innovations B.V. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Ideefix HR Innovations B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Ideefix HR Innovations B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Ideefix HR Innovations B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Ideefix HR Innovations B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • medewerker wordt of bent van Ideefix HR Innovations B.V.;
 • een medewerker bent van een organisatie die Ideefix HR Innovations B.V. inschakelt;
 • een zakelijke relatie bent van Ideefix HR Innovations B.V.
 • u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt.

Ideefix HR Innovations B.V. verzamelt van werknemers (mogelijk)de/het:

 • naam;
 • adres;
 • elefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • BSN;
 • kopie legitimatiebewijs.

Ideefix HR Innovations B.V. verzamelt van werknemers van opdrachtgevers (mogelijk) de/het:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • functie;
 • leeftijd;
 • branche/sector;
 • opleidingsniveau;
 • gegevens over (mentale en fysieke) gezondheid;

Voordat er gegevens over de gezondheid worden verwerkt, vraagt Ideefix HR Innovations B.V. expliciet om uw toestemming.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die organisaties/opdrachtgevers met Ideefix HR Innovations B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

Cookies
Ideefix HR Innovations B.V. en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Ideefix HR Innovations B.V. bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Ideefix HR Innovations B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Ideefix HR Innovations B.V., tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Ideefix HR Innovations B.V. met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid)

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Ideefix HR Innovations B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Ideefix HR Innovations B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Ideefix HR Innovations B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Ideefix HR Innovations B.V. om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Ideefix HR Innovations B.V. ten aanzien van alle aan Ideefix HR Innovations B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Ideefix HR Innovations B.V. overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Ideefix HR Innovations B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ideefix HR Innovations B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar Daniel@ideefix-innovations.com. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Ideefix HR Innovations B.V.


Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Ideefix HR Innovations B.V. en probeert Ideefix HR Innovations B.V. er samen met u uit te komen.


Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegende nieuwsbrief door Ideefix HR Innovations B.V.? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.


Uiteraard zal Ideefix HR Innovations B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.


De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Ideefix HR Innovations B.V.


Privacyreglement Ideefix HR Innovations B.V. versie 15 mei 2019